平吳大誥 – Bình Ngô Đại Cáo – PROCLAMATION OF VICTORY

平吳大誥 – Bình Ngô Đại Cáo – PROCLAMATION OF VICTORY

Xem đầy đủ bản tiếng Anh có chú thích tại đây:

bình ngô đại cáo tiếng anh và tiếng trung quốc

Píng Wú Dà Gào
其辭曰
Qí cí yuē
代 天 行 化 之 皇 上 若 曰。
Dài tiān xíng huà zhī huáng shàng ruò yuē
仁 義 之 舉, 務 在 安 民,
Rén yì zhī jǔ wù zài ān mín
吊 伐 之 師 莫 先 去 暴 。
Diào fá zhī shī mò xiān qù bào
惟 我 大 越 之 國,
Wéi wǒ dà yuè zhī guó
寔 為 文 献 之 邦 。
Shí wéi wén xiàn zhī bāng
山 川 之 封 域 既 殊,
Shān chuān zhī fēng yù jì shū
南 北 之 風 俗 亦 異 。
Nán běi zhī fēng sú yì yì
粵 趙 丁 李 陳 之 肇 造 我 國,
Yuè zhào dīng lǐ chén zhī zhào zào wǒ guó
與 漢 唐 宋 元 而 各 帝 一 方。
Yǔ hàn tang song yuán ér gè dì yī fāng
雖 疆 弱 時 或 不 同
Suī jiāng ruò shí huò bù tóng
而 豪 傑 世 未 嘗 乏 。
Ér háo jié shì wèi cháng fá
故 劉 龔 貪 功 而 取 敗,
Gù liú gōng tān gōng ér qǔ bài
趙 卨 好 大 以 促 亡 。
Zhào xiè hào dà yǐ cù wáng
唆 都 既 扲 於 鹹 子 關 ,
Suō dōu jì qián yú xián zi guān
馬 兒 又 殪 於 白 藤 海 。
Mǎ ér yòu yì yú bái téng hǎi
嵇 諸 往 古,
Jī zhū wǎng gǔ
厥 有 明 徵。
Jué yǒu míng zhēng

頃 因 胡 政 之 煩 苛 。
Qǐng yīn hú zhèng zhī fán kē
致 使 人 心 之 怨 叛 。
Zhì shǐ rén xīn zhī yuàn pàn
狂 明 伺 隙, 因 以 毒 我 民;
Kuáng míng sì xì yīn yǐ dú wǒ mín
偽 黨 忄衣 奸, 竟 以 賣 我 國 。
Wěi dǎng huái jiān jìng yǐ mài wǒ guó
煽 蒼 生 於 虐 焰,
Shān cāng shēng yú nuè yàn
陷 赤 子 於 禍 坑 。
Xiàn chì zi yú huò kēng
欺 天 罔 民, 詭 計 盖 千 萬 状;
Qī tiān wǎng mín guǐ jì gài qiān wàn zhuàng
連 兵 結 釁 稔 惡 殆 二 十 年。
Lián bīng jié xìn rěn è dài èr shí nián
敗 義 傷 仁 , 乾 坤 幾 乎 欲 熄;
Bài yì shāng rén gān kūn jī hū yù xī
重 科 厚 歛, 山 澤 靡 有 孑 遺。
Zhòng kē hòu liàn shān zé mí yǒu jié yí
開 金 場 則 冒 嵐 障 而 斧 山 淘 沙,
Kāi jīn cháng zé mào lán zhàng ér fǔ shān táo shā
採 明 珠 則 觸 蛟 龍 而 絙 腰 汆 海 。
Cǎi míng zhū zé chù jiāo lóng ér gēng yāo tǔn hǎi
擾 民 設 玄 鹿 之 陷 阱 ,
Rǎo mín shè xuán lù zhī xiàn jǐng
殄 物 織 翠 禽 之 網 羅 。
Tiǎn wù zhī cuì qín zhī wǎng luó
昆 虫 草 木 咸 不 得 以 遂 其 生,
Kūn chóng cǎo mù xián bù de yǐ suì qí shēng
鰥 寡 顛 連 俱 不 得 以 安 其 所 。
Guān guǎ diān lián jù bù de yǐ ān qí suǒ
浚 生 靈 之 血 以 潤 桀 黠 之 吻 牙;
Jùn shēng ling zhī xiě yǐ rùn jié xiá zhī wěn yá
極 土 木 之 功 以 崇 公 私 之 廨 宇 。
Jí tǔ mù zhī gōng yǐ chóng gōng sī zhī xiè yǔ
州 里 之 征 徭 重 困,
Zhōu lǐ zhī zhēng yáo zhòng kùn
閭 閻 之 杼 柚 皆 空 。
Lǘ yán zhī zhù yòu jiē kōng
决 東 海 之 波 不 足 以 濯 其 污,
Jué dōng hǎi zhī bō bù zú yǐ zhuó qí wū
罄 南 山 之 竹 不 足 以 書 其 惡 。
Qìng nán shān zhī zhú bù zú yǐ shū qí è
神 人 之 所 共 憤,
Shén rén zhī suǒ gòng fèn
天 地 之 所 不 容 。
Tiān dì zhī suǒ bù róng
予 奮 跡 藍 山,
Yú fèn jī lán shān

棲 身 荒 野 。
Qī shēn huāng yě
念 國 讐 豈 可 共 戴,
Niàn guó chóu qǐ kě gòng dài
誓 逆 賊 難 與 俱 生 。
Shì nì zéi nán yǔ jù shēng
痛 心 疾 首 者 垂 十 餘 年,
Tòng xīn jí shǒu zhě chuí shí yú nián
臥 薪 嘗 膽 者 盖 非 一 日 。
Wò xīn cháng dǎn zhě gài fēi yī rì
發 憤 忘 食, 每 研 談 韜 畧 之 書,
Fā fèn wàng shí měi yán tán tāo lüè zhī shū
即 古 驗 今, 細 推 究 興 亡 之 理 。
Jí gǔ yàn jīn xì tuī jiù xìng wáng zhī lǐ
圖 回 之 志
Tú huí zhī zhì
寤 寐 不 忘 。
Tù mèi bù wàng
當 義 兵 初 起 之 時,
Dāng yì bīng chū qǐ zhī shí
正 賊 世力 方 張 之 日 。
Zhèng zéi shì f āng zhāng zhī rì
奈 以 人 才 秋 葉,
Nài yǐ rén cái qiū yè
俊 傑 晨 星 。
Jùn jié chén xīng
奔 奏 先 後 者 既 乏 其 人 ,
Bēn zòu xiān hòu zhě jì fá qí rén
謀 謨 帷 幄 者 又 寡 其 助。
Móu mó wéi wò zhě yòu guǎ qí zhù
特 以 救 民 之 念, 每 欝 欝 而 欲 東;
Tè yǐ jiù mín zhī niàn měi yù yù ér yù dōng
故 於 待 賢 之 車, 常 汲 汲 而 虛 左 。
Gù yú dài xián zhī chē cháng jí jí ér xū zuǒ
然 其 得 人 之 效 茫 若 望 洋,
Rán qí de rén zhī xiào máng ruò wàng yáng
由 己 之 心 甚 於 拯 溺 。
Yóu jǐ zhī xīn shèn yú zhěng nì
憤 兇 徒 之 未 滅,
Fèn xiōng tú zhī wèi miè
念 國 步 之 猶 屯。
Niàn guó bù zhī yóu zhūn
霊 山 之 食 盡 兼 旬,
Líng shān zhī shí jìn jiān xún
瑰 縣 之 眾 無 一 旅 。
Guī xiàn zhī zhòng wú yī lǚ
盖 天 欲 困 我 以 降 厥 任,
Gài tiān yù kùn wǒ yǐ jiàng jué rèn
故 予 益 厲 志 以 濟 于 難 。
Gù yǔ yì lì zhì yǐ jì yú nán

揭 竿 為 旗, 氓 隸 之 徒 四 集
Jiē gān wéi qí máng lì zhī tú sì jí
投 醪 饗 士, 父 子 之 兵 一 心。
Tóu láo xiǎng shì fù zi zhī bīng yī xīn
以 弱 制 強, 或 攻 人 之 不 備;
Yǐ ruò zhì qiáng huò gōng rén zhī bù bèi
以 寡 敵 眾 常 設 伏 以 出 奇。
Yǐ guǎ dí zhòng cháng shè fú yǐ chū q í
卒 能 以 大 義 而 滅 兇 殘,
Zú néng yǐ dà yì ér miè xiōng cán
以 至 仁 而 易 強 暴。
Yǐ zhì rén ér yì qiáng bào
蒲 藤 之 霆 驅 電 掣 ,
Pú téng zhī tíng qū diàn chè
茶 麟 之 竹 破 灰 飛 。
Chá lín zhī zhú pò hu ī fēi
士 氣 以 之 益 增,
Shì qì yǐ zhī yì zēng
軍 聲 以 之 大 振 。
Jūn shēng yǐ zhī dà zhèn
陳 智 山 壽 之 徒 聞 風 而 褫 魄,
Chén zhì shān shòu zhī tú wén fēng ér chǐ pò
李 安 方 政 之 輩 假 息 以 偷 生 。
Lǐ ān fāng zhèng zhī bèi jiǎ xī yǐ tōu shēng
乘 勝 長 驅, 西 京 既 為 我 有;
Chéng shèng cháng qū xī jīng jì wéi wǒ yǒu
選 鋒 進 取, 東 都 盡 復 舊 疆 。
Xuǎn fēng jìn qǔ dōng dōu jìn fù jiù jiāng
寧 橋 之 血 成 川, 流 腥 萬 里;
Níng qiáo zhī xiě chéng chuān liú xīng wàn lǐ
窣 洞 之 屍 滿 野, 遺 臭 千 年 。
Cù dòng zhī shī mǎn yě yí chòu qiān nián
陳 洽 賊 之 腹 心, 既 梟 其 首;
Chén qià zéi zhī fù xīn jì xiāo qí shǒu
李 亮 賊 之 姦 蠹, 又 暴 厥 屍。
Lǐ liàng zéi zhī jiān dù yòu bào jué shī
王 通 理 乱 而 焚 者 益 焚,
Wáng tōng lǐ luàn ér fén zhě yì fén
馬 瑛 救 鬪 而 怒 者 益 怒 。
Mǎ yīng jiù dòu ér nù zhě yì nù
彼 智 穷 而 力 盡 , 束 手 待 亡;
Bǐ zhì qióng ér lì jìn shù shǒu dài wáng
我 謀 伐 而 心 攻, 不 戰 自 屈。
Wǒ móu fá ér xīn gōng bù zhàn zì qū
謂 彼 必 易 心 而 改 慮,
Wèi bǐ bì yì xīn ér gǎi lǜ
豈 意 復 作 孽 以 速 辜。
Qǐ yì fù zuò niè yǐ sù gū
執 一 己 之 見 以 嫁 禍 於 他 人,
Zhí yī jǐ zhī jiàn yǐ jià huò yú tā rén

貪 一 時 之 功 以 貽 笑 於 天 下 。
Tān yī shí zhī gōng yǐ yí xiào yú tiān xià
遂 使 宣 德 之 狡 童, 黷 兵 無 厭;
Suì shí xuān dé zhī jiǎo tong dú bīng wú yàn
爰 命 晟 昇 之 懦 將,以 油 救 焚 。
Yuán mìng chéng shēng zhī nuò jiāng yǐ yóu jiù fén
丁 未 九 月 柳 昇 自 引 兵 由 温 丘 而 進,
Dīng wèi jiǔ yuè liǔ shēng zì yǐn bīng yóu wēn qiū ér jìn
本 年 十 月 沐 晟 亦 分 途 自 雲 南 而 來 。
Běn nián shí yuè mù chéng yì fēn tú zì yún nán ér lái
予 前 既 選 伏 卒 塞 險 以 摧 其 鋒,
Yú qián jì xuǎn fú zú sāi xiǎn yǐ cuī qí f ēng
後 又 調 奇 兵 截 路 以 斷 其 食 。
Hòu yòu diào qí bīng jié lù yǐ duàn qí shí
十 八 日 柳 昇 既 為 我 所 攻,
Shí bā rì liǔ shēng jì wéi wǒ suǒ gōng
計 墜 於 支 稜 之 野 ;
Jì zhuì yú zhī léng zhī yě
二 十 日 柳 昇 又 為 我 所 敗,
Èr shí rì liǔ shēng yòu wéi wǒ suǒ bài
身 死 於 馬 鞍 之 山。
Shēn sǐ yú mǎ ān zhī shān
二 十 五 日 保 定 伯 梁 銘 陣 陷 而 喪 軀,
Èr shí wǔ rì bǎo dìng bó liáng míng zhèn xiàn ér sàng qū
二 十 八 日 尚 書 曹 李 慶 計 穷 而 刎 頸 。
Èr shí bā rì shàng shū cáo lǐ qìng jì qióng ér wěn jǐng
我 自 迎 刃 而 解,
Wǒ zì yíng rèn ér jiě
彼 即 倒 戈 相 攻 。
Bǐ jí dào gē xiāng gōng
繼 而 四 面 添 兵 以 包 圍,
Jì ér sì miàn tiān bīng yǐ bāo wéi
期 以 十 月 中 旬 而 殄 滅 。
Qī yǐ shí yuè zhōng xún ér tiǎn miè
爰 選 貔 貅 之 士,
Yuán xuǎn pí xiū zhī shì
申 命 爪 牙 之 臣 。
Shēn mìng zhuǎ yá zhī chén
飲 象 而 河 水 乾,
Yǐn xiàng ér hé shuǐ gā n
磨 刀 而 山 石 缺 。
Mó dāo ér shān shí quē
一 皷 而 黥 刳 鱷 斷,
Yī gǔ ér jīng kū è duàn
再 皷 而 鳥 散 麇 驚 。
Zài gǔ ér niǎo sǎn jūn jīng
决 潰 蟻 於 崩 堤,
Jué kuì yǐ yú bēng dī
振 剛 風 於 稿 葉 。
Zhèn gāng fēng yú gǎo yè

都 督 崔 聚 膝 行 而 送 欵,
Dōu dū cuī jù xī xíng ér sòng kuǎn
尚 書 黃 福 面 縛 而 就 擒。
Shàng shū huáng fú miàn fú ér jiù qín
僵 屍 塞 於 諒 江 諒 山 之 途,
Jiāng shī sāi yú liàng jiāng liàng shān zhī tú
濺 血 赤 於 昌 江 平 滩 之 水。
Jiàn xiě chì yú chāng jiāng píng tān zhī shuǐ
風 雲 為 之 變 色,
Fēng yún wéi zhī biàn sè
日 月 慘 以 無 光 。
Rì yuè cǎn yǐ wú guāng
其 雲 南 兵 為 我 軍 所 扼 於
Qí yún nán bīng wéi wǒ jūn suǒ è yú
梨 開 自 恫 疑 虛 喝 而 先 已 破 膽;
Lí kāi zì dòng yí xū hē ér xiān yǐ pò dǎn
其 沐 晟 等 為 我
Qí mù chéng děng wéi wǒ
軍 所 敗 於 芹 站, 遂 躪 藉 奔
Jūn suǒ bài yú qín zhàn suì lìn jí bēn
潰 而 僅 得 脫 身 。
Kuì ér jǐn de tuō shēn
冷 溝 之 血 杵 流 江 水 為 之 嗚 咽;
Lěng gōu zhī xiě chǔ liú jiāng shuǐ wéi zhī wū yàn
丹 舍 之 屍 山 積, 野 草 為 之 殷 紅 。
Dān shě zhī shī shān jī yě cǎo wéi zhī yīn hóng
兩 路 救 兵 既 不 旋 踵 而 俱 敗 ,
Liǎng lù jiù bīng jì bù xuán zhǒng ér jù bài
各 城 穷 寇 率 相 解 甲 以 出 降 。
Gè chéng qióng kòu shuài xiàng jiě jiǎ yǐ chū xiáng
賊 首 成 擒 , 彼 既 掉 残 卒 乞 憐 之 尾 ;
Zéi shǒu chéng qín bǐ jì diào cán zú qǐ lián zhī wěi
神 武 不 殺, 予 亦 体 上 帝 好 生 之 心 。
Shén wǔ bù shā yú yì tǐ shàng dì hǎo shēng zhī xīn
參 將 方 政, 內 官 馬 騏, 等 先
Cān jiāng fāng zhèng nèi guān mǎ qí děng xiān
給 船 五 百 餘 艘, 既 渡 海 而
Gěi chuan wǔ bǎi yú sōu jì dù hǎi ér
猶 且 魂 飛 魄 丧;
Yóu qiě hún fēi pò sàng
總 兵 王 通, 參 政 馬 瑛 等,
Zǒng bīng wáng tōng cān zhèng mǎ yīng děng
又 給 馬 數 千 餘 匹, 已 還 國
Yòu gěi mǎ shù qiān yú pǐ yǐ huán guó
而 益 自 股 慄 心 驚。
Ér yì zì gǔ lì xīn jīng
彼 既 畏 死 貪 生, 而 修 好 有 誠;
Bǐ jì wèi sǐ tān shēng ér xiū hǎo yǒu chéng
予 以 全 軍 為 上 , 而 與 民 得 息。
Yú yǐ quán jūn wéi shàng ér yǔ mín de xī

非 惟 計 謀 之 極 其 深 遠,
Fēi wéi jì móu zhī jí qí shēn yuǎn
抑 亦 古 今 之 所 未 見 聞 。
Yì yì gǔ jīn zhī suǒ wèi jiàn wén
社 稷 以 之 奠 安,
Shè jì yǐ zhī diàn ān
山 川 以 之 改 觀 。
Shān chuān yǐ zhī gǎi guān
乾 坤 既 否 而 復 泰,
Gān kūn jì fǒu ér fù tài
日 月 既 晦 而 復 明 。
Rì yuè jì huì ér fù míng
于 以 開 萬 世 太 平 之 基,
Yú yǐ kāi wàn shì tài píng zhī jī
于 以 雪 千 古 無 穷 之 耻 。
Yú yǐ xuě qiān gǔ wú qióng zhī chǐ
盖 由 天 地 祖 宗 之 霊 有
Gài yóu tiān dì zǔ zōng zhī líng yǒu
以 陰 相 默 佑 而 致 然 也 !
Yǐ yīn xiāng mò yòu ér zhì rán yě
於 戲 !
Yú xì
一 戎 大 定, 迄 成 無 竟 之 功;
Yī róng dà ding qì chéng wú jīng zhī gōng
四 海 永 清, 誕 布 維 新 之 誥。
Sì hǎi yǒng qīng dàn bù wéi xīn zhī gào
播 告 天 下,
Bō gào tian xia
咸 使 聞 知 。
Xián shǐ wén zhī
*

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*